Mail en win voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze spelvoorwaarden van Pijper Media B.V. (hierna: “Organisator”), Gotenburgweg 48, 9723 TM Groningen, zijn van toepassing op promotionele kansspelen die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
 2. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
 3. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 4. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisator.

2. Deelname en deelnemers

 1. Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.
 2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
 3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
 4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
 5. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
 6. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 7. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
 8. Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 9. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

3. Prijzen

 1. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 3. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Organisator slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.
 4. De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk drie maanden na de beëindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator.
 6. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

4. Gegevens

 1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
 2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Organisator.

5. Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

 1. Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

6. Klachten

 • Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Pijper Media B.V., Postbus 5070, 9700 GB Groningen, onder vermelding van 'klacht promotioneel kansspel'. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

7. Aansprakelijkheid

 • Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

8. Overmacht

 • Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

9. Toepasselijk recht

 • Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie: februari 2020